โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่องการปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุและการใช้สารเคมีดับเพลิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของตนเองที่พร้อมเสียสละทุ่มเทปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมการอบรม  ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลเวียงทอง จำนวน 12 หมู่บ้าน

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Share