โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไม้กวาด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดอบรมเรื่องการทำไม้กวาด ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไม้กวาด โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ และ สร้างทางเลือกในการหารายได้ในด้านการประกอบอาชีพการทำไม้กวาด และให้ผู้สูงอายุหรือผู้สนใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม  ได้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลเวียงทองและผู้สนใจ จำนวน 75 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไม้กวาดโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไม้กวาด

 

Share