โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดอบรมเรื่องการทำกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในด้านการทำกระเป๋าผ้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม รวมถึงเกิดการพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมการอบรม  ได้แก่ ผู้ผลิตผ้าหม้อห้อม ผู้นำกลุ่มต่างๆ และประชนชนผู้สนใจในตำบลเวียงทอง จำนวน 50 คน

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

Share