การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/2559

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/ 2559 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เพื่อ 1. ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบการใช้บริการสุสานและฌาปนสถาน
2. เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
3. เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
เรื่องอื่นๆ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/ 2559 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/ 2559

 

Share