โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยปลา

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงทอง ได้จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์ วัดทองเกศเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร ปลัดและรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลเวียงทอง และ ประชาชนตำบลเวียงทอง ได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 50,000 กล้า ที่ถนนเลียบแม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง และ ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 23,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติฯในแม่น้ำยม

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยปลา โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยปลา โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปล่อยปลา

Share