โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การจักสาน

     เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดอบรมเรื่องการทำหวดนึ่งข้าวเหนียว ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การจักสาน โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลเวียงทองได้เกิดความรู้และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ผู้เข้าร่วมการอบรม  ได้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง จำนวน 20 คน

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การจักสาน โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การจักสานโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ การจักสาน

Share