โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดอบรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีคนดูแล ตามโครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครอง การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์  ผู้เข้าร่วมการอบรม  ได้แก่ เด็กและเยาวชนในตำบลเวียงทอง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ปกครองหรือตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน , ติดเตียง จำนวน 100 คน

 โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ โครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ

Share