รณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559  นายสนั่น จินดามณี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนพร้อมแจกเอกสารสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญประเด็นเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ บริเวณตลาดสด วัดน้ำบ่อ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญพร้อมออกมาใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 รณรงค์เชิญชวนออกเสียงประชามติ

Share