โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ

     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปีหรือว่างงาน  มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่สมัครใจลงทะเบียนกับทางรัฐบาล  ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อรัฐบาลจะได้นำข้อมูลไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สนใจสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเวียงทอง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันทำการ โทร 054-521-788

Share