โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดอบรมการเพาะปลูกเห็ด ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การฟาร์มเห็ด บ้านหนองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำเห็ดนางฟ้า รวมไปถึงการเรียนรู้การทำของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำสบู่ การทำน้ำหอม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน  ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเวียงทองและผู้สนใจ จำนวน 60 คน

โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

Share