มอบบ้านแพร่ร่วมใจ

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อม พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์เด่นชัย ตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมมอบบ้านแพร่ร่วมใจให้กับผู้ยากไร้ในตำบลเวียงทอง ได้แก่ นางหลิด ศรีวิชัย อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 99/3 หมู่ที่ 10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ และร่วมกันติดป้ายโครงการบริเวณด้านหน้าบ้าน อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นแขวนบนผนังบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ให้ได้พักอาศัยในบ้านพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย ในการมอบครั้งนี้ มีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง หมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาสุก ประชาชนตำบลเวียงทอง ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีมอบบ้านแพร่ร่วมใจในครั้งนี้ด้วย สำหรับการก่อสร้างบ้านหลังใหม่นี้ จังหวัดแพร่ได้คัดเลือกและอนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท สำหรับค่าวัสดุ และค่าตอบแทนแรงงานฯ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือและวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ที่ช่วยกันปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

มอบบ้านแพร่ร่วมใจ มอบบ้านแพร่ร่วมใจ มอบบ้านแพร่ร่วมใจ มอบบ้านแพร่ร่วมใจ

Share