การประชุมสภาอบต.เวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/ 2559 ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/ 2559 ครั้งที่ 2 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายท่อส่งน้ำพลักงงานไฟฟ้าบ้านเวียงทอง งบประมาณ 2,052,700 บาท และ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลประปา หมู่ที่ 9 งบประมาณ 292,500 บาท

DSCN0985การประชุมสภาอบต.เวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/ 2559 ครั้งที่2

Share