โครงการ อปท.แพร่ ร่วมใจพัฒนาถนนสวย 84 สาย

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมแซมฝายบริเวณน้ำตกหินเหลี่ยมตาดชาววา ตามโครงการ อปท.แพร่ ร่วมใจพัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณน้ำตกหินเหลี่ยมตาดซาววา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โครงการ อปท.แพร่ ร่วมใจพัฒนาถนนสวย 84 สาย โครงการ อปท.แพร่ ร่วมใจพัฒนาถนนสวย 84 สาย

Share