โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นดอกลมแล้ง ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่แย้และป่าแม่สาง หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสนองแนวพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

_DSC0105_DSC0101

Share