เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกอบต.เวียงทองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเวียงทอง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงทอง โรงเรียนบ้านผาสุก หมู่ 8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกและเกิดความหวงแหนสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกทางการศึกษาของกศน.ไปสู่นักศึกษา กศน.และประชาชน

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลเวียงทอง เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลเวียงทอง

Share