ขอความร่วมมือห้ามบุกรุกที่ดินชลประทาน

 • ขอความร่วมมือห้ามบุกรุกที่ดินชลประทาน เพื่อทำการต่างๆดังนี้
  1. ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำที่ดินชลประทาน
  2. ขายสินค้าหรือสิ่งของในเขตชลประทาน
  3. ทำการเกษตรหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร การปลูกต้นไม้ยืนต้น และการเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน
  4. ทิ้งขยะหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในเขตชลประทาน
  ทั้งนี้ในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆในเขตชลประทาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน
  โดยสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 054-511-356 ขอความร่วมมือห้ามบุกรุกที่ดินชลประทาน
Share