โครงการประชุมอบรมอสม.ประจำเดือน เมษายน 2559

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยด้านระบบการหายใจ และการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง ตามโครงการประชุมประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งการเฝ้าระวังและการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

โครงการประชุมอบรมอสม.ประจำเดือน เมษายน โครงการประชุมอบรมอสม.ประจำเดือน เมษายน

Share