โครงการเงินอุดหนุนหญิงตั้งครรภ์

ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์สามารถยื่นลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ณ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ โทร 054-626-983 ต่อ 11 ควรศึกษาคุณสมบัติของผู้ได้รับเงินอุดหนุนให้ดีก่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://csg.dcy.go.th/index.php/en/

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนหญิงตั้งครรภ์

banner-csg-01

Share