การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

     วันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด การยื่นคำขอผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 24.00 น.

http://election.dopa.go.th/

ารยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

Share