โครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เยาวชนในตำบลเวียงทอง จำนวน 80 คน

โครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด  โครงการเยาวชนป้องกันยาเสพติด

Share