โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานและอธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share