โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเวียงทอง จัดการอบรมเรื่องความสำคัญในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมของสมาชิกครอบครัว มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกครอบครัว หมู่บ้านละ 3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

Share