โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและหอประชุมโรงเรียนบ้านเวียงทอง หมู่ที่๓ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนในตำบลเวียงทอง และผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ครอบครัว ได้อย่างมีความสุข

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยตำบลเวียงทอง

Share