ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุธิดา เวียงคำ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 10    ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ กำหนดคลอดบุตร มิถุนายน 2559
ทั้งนี้ หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กองสวัสดิการสังคม โทร 054-626983

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ

Share