โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสตรี

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเรื่องความสำคัญของสตรีกับการเป็นผู้นำในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักการพูดเบื้องต้น จำนวน 50 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสตรี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกทักษะการพูดในชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองเพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไปโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสตรี โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสตรี โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำสตรี

Share