โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในตำบล ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง  ผู้แทนองค์กรในปัจจุบัน และหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งในตำบลเวียงทอง จำนวน 300 คน

 โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง   โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share