คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ออกตรวจประเมินมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เกี่ยวกับด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านความสะอาด ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพและทักษะการเรียนรู้ ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Share