โครงการให้ความรู้การระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น ตามโครงการให้ความรู้การระงับเหตุ    สาธารณภัยเบื้องต้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง         โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้พร้อมนำไปปฏิบัติและสามารถเข้าระงับเหตุสาธารณภัยในเบื้อต้นได้อย่างถูกวิธี มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง และอาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 60 คน

 โครงการให้ความรู้การระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น  โครงการให้ความรู้การระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น

Share