ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ขอเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ใน วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอบต.เวียงทอง เวลา 08.30 – 16.30 น. และขอความร่วมมือท่านนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันอบรมฯ จำนวน 1 ฉบับ

 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share