ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559  นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น ร่วมกับนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค จำนวน 10 หลังคาเรือน จึงได้จัดเตรียมการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้นำรถน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในตำบลเวียงทอง และได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐต่อไป สำหรับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค สามารถขอสนับสนุนน้ำได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง หรือติดต่อโดยตรงที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ลงพื้นที่ออกตรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

Share