โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในผู้ติดเชื้อและญาติอย่างต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในผู้ติดเชื้อและญาติ จำนวน 60 คน ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในผู้ติดเชื้อและญาติอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและการป้องกันตนเองกับการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างแกนนำประชาชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และเยาวชนในการให้ความรู้การดูแลรักษาให้ปลอดจากโรคเอดส์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในผู้ติดเชื้อและญาติอย่างต่อเนื่อง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์ในผู้ติดเชื้อและญาติอย่างต่อเนื่อง

Share