ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทรหมู่ที่ 5

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม ปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทรหมู่ที่ 5  ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2559 พร้อมตรวจพื้นที่เพื่อของบประมาณอุดหนุนปี 2560 สำหรับปรับปรุงขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทรหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทรหมู่ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำบ้านโพธิสุนทรหมู่ที่ 5

Share