โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

     เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเรื่อง การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการปักผ้าด้วยมือ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ด้านอาชีพ มีช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเวียงทอง จำนวน 60 คน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

Share