แผนกำหนดการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านมีวาระ 2 ปี และบัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระแล้ว                               ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองจึงได้กำหนดแผนการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

แผนกำหนดการประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

Share