โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดโครงการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และลดความรุนแรงต่อสตรีเด็กเยาวชนในครอบครัวเพื่อต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักว่าครอบครัวมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมเลี้ยงดู และหากเกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจนำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและปัญหายาเสพติดได้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สตรี เด็กและเยาวชนในตำบลเวียงทอง

_DSC0050 _DSC0728

Share