ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง อาสาสมัครหมู่บ้าน และประชาชนตำบลเวียงทอง จำนวน 50 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนหนองผึ้งอายุวัฒน์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิตที่ถูกต้อง รู้จักปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและนำรูปแบบการบริหารจัดการมาปรับใช้ในการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทองต่อไป

ศึกษาดูงาน

Share