ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ราย
ได้แก่ 1.นางสาวจิตติพร ชาวเวียง บ้านเลขที่ 102/1 หมู่11 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ กำหนดคลอดบุตร มิถุนายน 2559
หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ครรภ์1 ครรภ์2

Share