โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล เคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 12 หมู่บ้านในตำบลเวียงทอง ซึ่งได้มีการให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ เช่น รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน และถมดิน บริการรับชำระภาษี บริการตรวจวัดความดัน บริการรับลงทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ บริการรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ บริการแจ้งจด-ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมตอบปัญหาและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในตำบลเวียงทอง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในตำบลเวียงทอง

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2559

Share