โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทอง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และอาสาสมัครหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถทำแนวกันไฟป่าได้ถูกต้อง สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับไฟป่าและระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจะช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ตำบลเวียงทองจะได้หมดไปในที่สุด

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทองโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทองโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทองโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารตำบลเวียงทอง

Share