งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการกีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นักเรียน เด็กเล็ก คณะครู และผู้ปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง การปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย รู้จักเคารพกฏกติกา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองอีกด้วย

งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย งานแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

Share