โครงการป้องกันการค้ามนุษย์

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อเติมเต็มบทบาทหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะการเฝ้าระวัง การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และค้าประเวณีที่นับวันซ้ำซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ โครงการป้องกันการค้ามนุษย์โครงการป้องกันการค้ามนุษย์โครงการป้องกันการค้ามนุษย์

Share