โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน   สามารถบริหารจัดการหมู่บ้านได้เป็นปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทองโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง

Share