การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบภัยหนาวให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายกำหนด ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยที่ประชุมมีมติกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ดังนี้ 1. มีฐานะยากจน หรือไม่มีอันจะกิน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. เป็นผู้ประสบภัยหนาวในเขตตำบลเวียงทอง (มีชื่อในทะเบียนบ้าน)
3. เป็นผู้ไม่เคยได้รับเครื่องกันหนาวจากหน่วยงานใดๆในปี พ.ศ.2559
4. ต้องเป็นผู้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองในหมู่บ้านนั้นรับรอง
5. เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรังติดเตียง มีฐานะยากจนหรือขาดผู้อุปการะ

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัยการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย_DSC0090การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีประสบภัยพิบัติหรือสาธารณภัย

Share