งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ได้จัดเป็นประจำทุกปี โดยเปิดให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมและจับสลากลุ้นรางวัลใหญ่ รวมทั้งชมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมกันนี้เด็กๆ จะได้ปฏิบัติตามคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Share