ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 1 ราย
ได้แก่ 1.นางสาวพรทิพย์ จันหมื่น 31/1 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ กำหนดคลอดบุตร  มิถุนายน 2559
หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ชื่อตั้งครรภ์ 1 คน_0001ชื่อตั้งครรภ์ 1 คน

Share