โครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและการเลี้ยงไส้เดือน

     เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดอบรมโครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและการเลี้ยงไส้เดือน  โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำขยะอินทรีย์มาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งโดยหมู่ที่9 ตำบลเวียงทอง เป็นพื้นที่นำร่องในการคัดแยกขยะของตำบลเวียงทอง หากบรรลุผลสำเร็จจะได้ขยายพื้นที่การคัดแยกขยะไปยังหมู่บ้าน อื่นๆในตำบลเวียงทองต่อไป

โครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและการเลี้ยงไส้เดือน โครงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยและการเลี้ยงไส้เดือน

Share