โครงการบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมโครงการบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา  ณ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง โดยกลุ่มพลังมวลชนบ้านผาสุกร่วมกับชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.สูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยการบวชต้นไม้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชนเและเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา

โครงการบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา โครงการบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา โครงการบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา

Share