คณะผู้บริหารตรวจดูโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

     เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม รองนายก เลขานุการนายก และ กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลเวียงทอง ได้ออกตรวจดูโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ แยกฌาปนสถานบ้านผาสุก  หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วิศวกรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 4,428,600 บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

_DSC0042 _DSC0070

Share