ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ทำการการล้างตลาดและถนนรอบตลาดสดบ้านน้ำบ่อ ตำบลเวียงทอง เพื่อทำความสะอาดพื้นตลาดสด รางระบายน้ำในตลาด และทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ และเป็นการยกระดับให้เป็นตลาดถูกหลักสุขาภิบาล

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล

Share