โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  อำเภอสูงเม่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ….ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วัดผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมนายวิทิต เที่ยงไทย ปลัดอาวุโส นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลเวียงทอง ให้การต้อนรับ โดยมีการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่น หน่วยประสานงาน ทสอ.สูงเม่น สัสดีอำเภอสูงเม่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น โรงพยาบาลสูงเม่น รพ.สต.เวียงทอง สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น กศน.อำเภอสูงเม่น วิทยาลัยสารพัด    ช่างแพร่ , ม.พัน12  และ สภ.สูงเม่น

DSCN1906

Share